T.A.N. Smart Business
  ข่าวประชาสัมพันธ์    l ติดต่อสอบถามบริการ สายด่วน 081 - 555 - 7604 ลูกค้าเขตนนทบุรี รับส่วนลดพิเศษรับคูปองส่วนลด500 บาท 12 ใบ บริการจดจัดตั้งบริษัท 4,500 บาท

T.A.N. Poll
คุณรู้จัก T.A.N. Smart Business
จากช่องทางใด?

จาก Google
จากแผ่นพับใบปลิว
จากการบอกต่อของเพื่อน
จาก Facebook
จากโฆษณาบนเว็บต่างๆ

   

 

บริการยื่นแบบภาษีประจำเดือน ประกอบด้วย

         •  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

         •  จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

         •  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

         •  จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

         •  จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

         •  จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

         •  ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

บริการยื่นแบบภาษีประจำปี ประกอบด้วย

         •  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

         •  จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

         •  จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

         •  ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือภายใน 1 เดือน

         •  นับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่

         •  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

         •  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

บริการปิดงบบัญชีประจำปี ประกอบด้วย

         •  ให้คำแนะนำวิธีการทำบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดี และถูกต้อง

         •  ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสารรวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึก
             บัญชี

         •  บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ  สมุดบัญชีขาย  สมุดบัญชีรับเงิน 
             สมุดบัญชีจ่ายเงิน  สมุดรายวันทั่วไป  และบัญชีแยกประเภท

         •  จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

         •  จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

         •  จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้  รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

         •  ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

         •  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อ ให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า
             งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบาย
             การทำบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของ
             การตรวจสอบหากต้องการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผล
             ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

         •  ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงาน
            ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยวิธีการทดสอบรายการบัญชี
            ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประเมินความเหมาะสมของหลักการ
            บัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

         •  ให้ข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี
            หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็น
            ถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร
            เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในทางบัญชีสำคัญซึ่งได้พบในระหว่าง
            ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

         •  บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียด ประกอบการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์และ              กรมสรรพากร

บริการจดทะเบียนบริษัท

         ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

         1. จองชื่อ

             1.1 เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ซึ่งหากไปยื่นที่ กรมพัฒนาธุรกิจการสนามบินน้ำก็สามารถทราบผลได้เลย)

             1.2 จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้น หากใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียน

             จัดตั้งบริษัท จองได้ที่ www.dbd.go.th

         2. จดทะเบียนจัดตั้ง

             หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนายทะเบียนได้เลยและอีกวิธีคือจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปจดที่ www.dbd.go.th แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

         3. ขอเลขผู้เสียภาษี

             หลังจากที่เราได้หนังสือรับรองมาแล้วต้องจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร

         4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

             หลังจากที่เราได้เลขผู้เสียภาษีมาแล้วกับกรมสรรพากรหากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่นเหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ต เพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแต่เจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่านเน็ต

         5. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

             ค่าบริการเหมาจ่าย 9,999 บาท สำหรับทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมจากกระทรวงพาณิชย์)

         6. หลักฐานที่ต้องใช้

             1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน

             2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเจ้าบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ

             3. สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน

             4. กรณีมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 40% หรือเป็นกรรมการมีอำนาจเซ็นต์ ให้คนไทยที่ถือหุ้น
                 ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือแสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย

บริการด้านประกันสังคม

         •  จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

         •  จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี

         •  แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก

         •  ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ

         •  แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปีและยื่นต่อสำนักงาน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

          1. แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)

          2. แบบ สปส.1-06 (กรณีแจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)

          3. แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)

          4. แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**

          5. แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

          6. แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

          7. แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)

** กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ทำได้ 2 กรณี คือ

          1. เมื่อเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการใหม่

          2. เมื่อสิ้นปี

*** การให้บริการด้านประกันสังคมจะคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าทำบัญชีเดือนละ 500 บาท ***

เอกสารที่ท่านจะต้องจัดเตรียมให้แก่ทางเรา

          1. ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล

              1.1 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท คณะบุคคล หนังสือรับรองและ
              เอกสารแนบฯ

              1.2 บอจ.5

              1.3 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

              1.4 รายละเอียดของสัญญาต่างๆ

              1.5 รายละเอียดของสินค้า กลุ่มสินค้า

          2. เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี

              2.1 เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน

              2.2 เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้

              2.3 เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอื่นฯ

              2.4 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)

              2.5 เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร
              (Pay in slip)

              2.6 เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่ายหรือใบถอนเงินจากธนาคาร

              2.7 Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวันและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ

              2.8 ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

กำหนดเวลาในการรับเอกสาร

          ทางบริษัทฯ จะต้องนำส่งเอกสารยังสำนักงานภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภงด.1,3 และ53 และภาษี มูลค่าเพิ่ม คือ ภพ.30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ

ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน

         ค่าบริการ สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้นเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท/เดือน พิเศษ ลดค่าบริการทำบัญชีเดือนแรกเหลือ 50% (กรณีจดทะเบียนบริษัทใหม่กับเรา) สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยทางสำนักงานคำนึงถึงความยากง่ายในการรับทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบจำนวนเอกสาร

         ** พิเศษสำหรับลูกค้ารายเดือนของเรา เรามีบริการการปิดงบการเงินรายปีโดยไม่คิดค่าบริการ(ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

         ** สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการรายเดือนของเราเรามีบริการปิดงบการเงินรายปี ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

ตัวแทนจำหน่วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer อย่างเป็นทางการ

         โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะช่วยให้การทำงานและลดความซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างมาก แก่ธุรกิจและองค์กรของคุณ โดยโปรแกรมจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านดังนี้

          1. ลดความซับซ้อนด้านการขาย คือเมื่อป้อน บิลขาย ด้วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer โปรแกรมจะทำการประมวลผลให้อัตโนมัต ผลที่ได้คือ

              - ได้ใบบิล/ใบส่งของ ที่สะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แก้ไข
              - ได้รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร
              - ได้การ์ดลูกหนี้ / ระบบติดตามหนี้
              - ได้การ์ดสต็อกสินค้า
              - พิมพ์ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ
              - รายงานสรุปยอดขายเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น

          2. ลดความซับซ้อนด้านการซื้อสินค้า คือเมื่อป้อน ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษี ด้วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer แทนการพิมพ์ดีดด้วยมือ ผลที่จะได้ตามมาโดย อัตโนมัติ คือ

              - ได้รายงานภาษีซื้อ ส่งสรรพากร
              - ได้การ์ดเจ้าหนี้
              - ได้การ์ดสต็อกสินค้า
              - พิมพ์ใบรับบิล ได้โดยอัตโนมัติ

          3. เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ หรือลูกหนี้มาชำระเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ

              - ได้การ์ดลูกหนี้ โดยสมบูรณ์
              - หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็ครับ เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
              - รายงานสรุปยอดเก็บเงินเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น

          4. เมื่อถึงกำหนดการชำระเงิน โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านคือ

              - ได้การ์ดเจ้าหนี้ โดยสมบูรณ์
              - ทำประมาณการเงินสด จากเงินที่จะได้รับ/จ่าย ในอนาคต
              - หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็คจ่าย เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
              - ได้รายงานภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ส่งสรรพากร

          จากการทำงานโดยอัตโนมัต โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะทำการลงบัญชี DR, CR ให้อัตโนมัติ และสามารถแสดงผลออกเป็นรายงานทางบัญชีคือ

              - ลงสมุดบัญชีรายวัน
              - ลงบัญชีแยกประเภท
              - ทำงบกำไร-ขาดทุน
              - ทำงบดุล , งบทดลอง

บริการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริการเก็บเอกสาร ณ ที่ทำการของลูกค้าทุกเดือน
กรณีต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารทางรถทัวร์หรือไปรษณีย์Copyright © 2012  www.tansmartbusiness.com. All Rights Reserved.